Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rep1718 [2017/10/04 23:31] (current)
admin created
Line 1: Line 1:
 +====== Repetytorium z matematyki elementarnej ======
 +
 +===== Syllabus =====
 +
 +
 +{{:​rem_2017-18-harmonogram.pdf|Harmonogram zajęć}}
 +
 +===== Warunki zaliczenia =====
 +Zaliczenie na podstawie obecności (w tym również aktywności!) na zajęciach:
 +  * za 100 % obecności -- ocena db;
 +  * w przypadku 1 nieobecności - ocena dst plus;
 +  * w przypadku 2 nieobecności - ocena dst;
 +  * w przypadku liczby nieobecności,​ większej lub równej 3, studenci piszą kolokwium końcowe, przeprowadzane na przedostatnich lub ostatnich zajęciach. Kolokwium przygotowuje osoba prowadząca zajęcia w danej grupie ćwiczeniowej.
 +  * Studenci, którym przysługuje na podstawie obecności, ocena pozytywna mogą przystąpić do kolokwium końcowego, w celu uzyskania możliwości podwyższenia oceny. Kolokwium przygotowuje osoba prowadząca zajęcia w danej grupie ćwiczeniowej i może być przeprowadzone na przedostatnich lub ostatnich zajęciach.
 +  * Ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu jest równa maksimum oceny wynikającej z obecności na zajęciach oraz oceny uzyskanej na kolokwium.
 +
 +
 +===== Zadania =====
 +Treści zadań można pobrać z platformy [[https://​olat.wmi.amu.edu.pl|OLAT]].
 +
 +===== Literatura =====
 +W bibliotece WMI znaleźć można między innymi następujące pomocnicze podręczniki i zbiory zadań:
 +  * Bryński M., Dróbka N., Szymański K., Matematyka dla zerowego roku studiów - pozycja dostosowana do nowej podstawy programowej (z 2012 r.),
 +  * Leksiński W., Macukow B., Żakowski W., Matematyka dla maturzystów,​
 +  * Kowalczyk R. Niedziałomski K., Obczyński C., Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie. Repetytorium,​
 +  * Uryga J., Nowa matura. Matematyka. Rozwiązywanie zadań
 +  * Karolak T., Repetytorium z matematyki - biblioteka WMI oraz Wydziału Chemii.