Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
podstmat1415 [2014/10/13 22:50]
admin
podstmat1415 [2014/10/15 20:44] (current)
admin
Line 7: Line 7:
 ^ **Nr zajeć** ^ **Data** ^ **Temat** ^ **Pliki** ^ ^ **Nr zajeć** ^ **Data** ^ **Temat** ^ **Pliki** ^
 | 1 | 09.10.2014 | Zbiory i działania na zbiorach; Liczby rzeczywiste ​ |{{:​zadania1_podst_mat_1415.pdf|Zadania 1}} | | 1 | 09.10.2014 | Zbiory i działania na zbiorach; Liczby rzeczywiste ​ |{{:​zadania1_podst_mat_1415.pdf|Zadania 1}} |
-| 2 | 16.10.2014 | Funkcje, układy współrzędnych,​ trygonometria | {{:​zadania2_podst_mat_1415.pdf| Zadania 2}} |+| 2 | 16.10.2014 | Funkcje, układy współrzędnych,​ trygonometria | {{:​zadania2_podst_mat_1415.pdf|Zadania 2}} |